3 En Nathan zeide tot den koning: Ga heen, doe al wat in uw hart is, want de HEERE is met u.