13 Hoort en betuigt in het huis Jakobs, spreekt de Heere HEERE, de God der heirscharen;