15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.