30 Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abed-nego voorspoedig in het landschap van Babel.