20 En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.