1 De HEERE nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: