11 En gij zult den var slachten voor het aangezicht des HEEREN, voor de deur van de tent der samenkomst.