6 De kinderen Israels dan beroofden zichzelven van hun versierselen, verre van den berg Horeb.