18 De nagelen des tabernakels, en de pennen des voorhofs, met derzelver zelen;