13 Doch hij zeide: Och, Heere! zend toch door de hand desgenen, dien Gij zoudt zenden.