2 En de HEERE zeide tot hem: Wat is er in uw hand? En hij zeide: Een staf.