45 De kinderen van Lebana, de kinderen van Hagaba, de kinderen van Akkub;