4 Evenwel maakte het volk des lands de handen des volks van Juda slap, en verstoorde hen in het bouwen;