18 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen.