15 En Kanaan gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en Heth,