16 En de Jesubiet, en de Amoriet, en de Girgasiet,