15 En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede; gij zult in goeden ouderdom begraven worden.