18 En Abraham zeide tot God: Och, dat Ismael mocht leven voor Uw aangezicht!