9 En Sara zag den zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spottende.