Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 22:1

1 En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht; en Hij zeide tot hem: Abraham! En hij zeide: Zie, hier ben ik!