9 En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?