12 Daarna baarde Zilpa, Lea's dienstmaagd, Jakob een tweeden zoon.