24 En zij noemde zijn naam Jozef, zeggende: De HEERE voege mij een anderen zoon daartoe.