Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 31:3

3 En de HEERE zeide tot Jakob: Keer weder tot het land uwer vaderen, en tot uw maagschap, en Ik zal met u zijn.