1 Jakob toog ook zijns weegs; en de engelen Gods ontmoetten hem.