15 En Jakob noemde den naam dier plaats, alwaar God met hem gesproken had, Beth-El.