9 En God verscheen Jakob wederom, als hij van Paddan-Aram gekomen was; en Hij zegende hem.