36 En Hadad stierf, en Samla, van Masreka, regeerde in zijn plaats.