24 En zij namen hem, en wierpen hem in den kuil; doch de kuil was ledig; er was geen water in.