6 En hij zeide tot hen: Hoort toch dezen droom, dien ik gedroomd heb.