13 En Kain zeide tot den HEERE: Mijn misdaad is groter, dan dat zij vergeven worde.