Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 47:8

8 En Farao zeide tot Jakob: Hoe vele zijn de dagen der jaren uws levens!