8 En Farao zeide tot Jakob: Hoe vele zijn de dagen der jaren uws levens!