15 En Mahalal-el leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Jered.