17 Zo waren al de dagen van Mahalal-el achthonderd vijf en negentig jaren; en hij stierf.