18 En Jered leefde honderd twee en zestig jaren, en hij gewon Henoch.