27 Zo waren al de dagen van Methusalach negenhonderd negen en zestig jaren; en hij stierf.