1 Toen viel Jozef op zijns vaders aangezicht, en hij weende over hem, en kuste hem.