26 Mensen, die hun zielen overgegeven hebben voor den Naam van onzen Heere Jezus Christus.