18 En velen dergenen, die geloofden, kwamen, belijdende en verkondigende hun daden.