21 En Hij zeide tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden.