4 Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords.