59 En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest.