21 Gij hebt geen deel noch lot in dit woord: want uw hart is niet recht voor God.