29 En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij dezen wagen.