42 En dit werd bekend door geheel Joppe, en velen geloofden in den Heere.