20 Zeggende: Dit is het bloed des testaments, hetwelk God aan ulieden heeft geboden.