1 Hoort het woord, dat de HEERE tot ulieden spreekt, o huis Israels!