Jeremia 14:1

1 Het woord des HEEREN, dat tot Jeremia geschied is, over de zaken der grote droogte.