9 Maar zij zullen dienen den HEERE, hun God, en hun koning David, dien Ik hun verwekken zal.