26 Toen geschiedde des HEEREN woord tot Jeremia, zeggende: